08 listopada 2019

Inwentaryzacja szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej dla miasta Katowice

W konsorcjum z firmą GEO-STATION Sp. z o. o. zakończyliśmy prace związane z inwentaryzacją szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Katowice oraz dostosowaniem szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
W ramach realizacji zlecenia w zakresie osnowy poziomej zinwentaryzowano: 2392 punktów głównych , 1737 punktów pobocznych oraz 29 punktów podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej. Podczas inwentaryzacji sprawdzono stan znaku naziemnego, typ i rodzaj stabilizacji, stan wizur na sąsiednie punkty osnowy, określono możliwość wykonania pomiaru kontrolnego przy użyciu odbiornika GNSS, zaktualizowano treść opisu topograficznego oraz wykonano dokumentację fotograficzną dla każdego z punktów.
Zakres prac przy osnowie wysokościowej obejmował 632 punkty szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz 45 punktów podstawowej osnowy wysokościowej na terenie miasta. Podobnie jak w przypadku osnowy poziomej, w trakcie inwentaryzacji sprawdzeniu podlegały: stan znaku naziemnego oraz jego przydatność do pomiarów wysokościowych, typ i rodzaj stabilizacji oraz aktualność treści opisu topograficznego z obecną sytuacją terenową. Dla każdego z reperów wykonano również dokumentację fotograficzną, która Inwentaryzacja szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej dla miasta Katowicestanowiła integralną część geodezyjnej dokumentacji technicznej dla niniejszego zlecenia.
Dostosowano również sieć szczegółowej osnowy wysokościowej do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Zostało to wykonane poprzez wykonanie ścisłego wyrównania sieci niwelacyjnej w oparciu
o archiwalne obserwacje (tj. modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej z 2010 roku w układzie PL-KRON86-NH). Do wyrównania zastosowano metodę najmniejszych kwadratów i całość obliczeń wykonano przy użyciu oprogramowania Geonet.
W wyniku wykonanych przez nas prac, dostarczyliśmy do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dziewięciotomową geodezyjną dokumentację techniczną, składającą się m.in.
z: zaktualizowanych wektorowych opisów topograficznych w formie cyfrowej, dokumentacji fotograficznej dla zinwentaryzowanych punktów osnowy, raportów z przeprowadzonych pomiarów terenowych, zestawień
z przeprowadzonej inwentaryzacji czy też map przeglądowych z graficznym przedstawieniem wizur pomiędzy punktami.
Prace wykonano na zlecenie Urzędu Miasta Katowice .