7 grudzień 2013

Rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami Wykonane zostały prace mające na celu  uregulowanie  stanu prawnego działek częściowo lub w całości zajętych przez wody płynące. Przeprowadzono rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na podstawie art. 15 ustawy Prawo wodne  oraz sporządzono niezbędną dokumentację do wydania decyzji ustalającej linię brzegu. Rozgraniczenia gruntów pokrytych wodamiPrace prowadzone były dla fragmentów cieków Pniowieckiego i Graniczna Woda na terenie powiatu tarnogórskiego oraz dla cieków Żernickiego i potoku Knurowskiego na terenie powiatu gliwickiego. 

 Pierwszym etapem prac było odtworzenie lub ustalenie granic działek, z których wydzielony zostanie fragment zajęty pod wody płynące. Następnie ma podstawie zapisów ustawy Prawo Wodne protokolarnie ustalono przebieg linii brzegu oraz sporządzono operaty geodezyjno-prawne. Dokumentacja powstała wskutek prac geodezyjnych załączona została do wniosków o wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej linie brzegu. Po wydaniu i uprawomocnieniu decyzji przystąpiono do drugiego etapu prac który obejmował wyznaczenie i stabilizację uprzednio ustalonej linii brzegu.

 Prace wykonano na zlecenie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.