1 grudzień 2014

Zarys pomiarowy - Żelazko  Zakończyły się prace związane z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obrębu ewidencyjnego Żelazko w gminie Ogrodzieniec, powiat zawierciański. W ramach projektu zebrano dane ewidencyjne oraz wykonano geodezyjny pomiar terenowy 192 budynków, ustalono i pomierzono w terenie granice wszystkich działek w ewidencyjnych  (577 działek) oraz wznowiono i ponownie przeliczono osnowę ewidencyjną obejmującą 167 punktów. 

Żelazko - malownicze skałki jury krakowsko-częstochowskiej  W pierwszym etapie prac wykonano analizę istniejących w PZGiK dokumentów geodezyjnych i prawnych pod względem dokładności, aktualności i kompletności. Następnie wykonano wywiad terenowy w zakresie zmian budynków i użytków gruntowych. Pozyskano również informacje umożliwiające aktualizację danych w ewidencji gruntów i budynków z Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Powiatowego Zarządu Dróg, GUS-u i innych instytucji.  Zweryfikowano dane dotyczące właścicieli, wykonano badania ksiąg wieczystych, uzupełniono dane PESEL i REGON, dane pozyskane z rejestrów GUS, rejestru zabytków. Pomierzono w terenie wszystkie 192 kontury budynków i pozyskano dane opisowe ewidencji budynków od właścicieli/władających. Następnie zinwentaryzowano osnowę ewidencyjną – odszukano, odtworzono lub wznowiono łącznie 167 punkty osnowy ewidencyjnej, a także uzupełniono (zagęszczono) osnową pomiarową – 33 punktami oraz wykonano ich stabilizację. Tak powstałą osnowę dowiązano do osnowy szczegółowej i wyrównano metodą ścisłą. Ustalono protokolarnie i pomierzono wszystkie granice działek ewidencyjnych zgodnie z §37-39 rozporządzenia w sprawie egib. Następnie wykonano weryfikację i aktualizację użytków gruntowych. Zaktualizowano część opisową operatu ewidencji gruntów prowadzonej w systemie w GEO-INFO INTEGRA oraz założono ewidencyjną mapę numeryczną w systemie GEO-INFO Mapa 6. Wykonano także informatyzację zasobu poprzez zeskanowanie i podpięcie do bazy danych wszystkich dokumentów zasobu dotyczących obrębu Żelazko (operaty jednostkowe, szkice, protokoły, decyzje, wykazy współrzędnych, wykazy zmian danych ewidencyjnych, arkusze danych ewidencyjnych budynków, opisy topograficzne, pierworysy mapy ewidencyjnej,zarysy pomiarowe, itp.).