17 września 2018

Modernizacja EGiB w zakresie użytków gruntowych i klas bonitacyjnych dla gminy Pilchowice

  Pierwszym etapem prac było doprowadzenie do zgodności części opisowej i graficznej ewidencji gruntów w zakresie działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych gruntów. Po wytypowaniu działek, dla których występują rozbieżności, przeprowadzono analizy wszelkich dokumentów w tym map klasyfikacyjnych, operatów technicznych i decyzji klasyfikacyjnych w celu wyeliminowania wszystkich problemów.  Właściwą częścią prac była aktualizacja danych ewidencyjnych w zakresie zmiany użytków gruntowych. Weryfikacja użytków przeprowadzona w oparciu o analizę ortofotomapy dla całości opracowywanego obszaru i weryfikację wybranych zmian bezpośrednio w terenie. Weryfikacji poddano zarówno zasięg jak i rodzaje użytków gruntowych. Z Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzyskano informacje, które cieki są zaliczane do wód płynących. Natomiast z portalu internetowego wskazanego przez PGW Wody Polskie pozyskano zgrubny przebieg tych cieków. Zgodnie z korespondencją dołączoną do operatu PGW WP RZGW Gliwice zarządza w przedmiotowych obrębach następującymi ciekami: Bierawka, Rudka (Wierzbnik), Żernicki (Śliwnica), Knurówka. Następnie na podstawie pozyskanych danych, mapy zasadniczej i ortofotomapy opracowano użytki pod wodami płynącymi. Na podstawie danych pozyskanych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i danych ze Starostwa Powiatowego opracowano i ujawniono na mapie użytek Ls, Lz, Lzr. Z gminy Pilchowice otrzymano informację o braku użytków ekologicznych. Uzyskano również mapy z naniesionym zgrubnym przebiegiem rowów melioracyjnych.

Modernizacja EGiB w zakresie użytków gruntowych i klas bonitacyjnych dla gminy Pilchowice

  Pozostałe użytki opracowano zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1034 z późniejszymi zmianami) oraz z uwagami Zamawiającego. W celu aktualizacji opracowania pozyskano również dane z bieżących operatów.
W dniach 27 sierpnia - 14 września projekt operatu modernizacji wyłożony był w siedzibie Zamawiającego. W trakcie tego okresu z projektem zapoznało się 113 osób i wniesiono 50 uwag do projektu operatu na piśmie. Uwagi te zostały rozpatrzone wraz z Zamawiającym, a wynikające z tego postanowienia zostały uwzględnione w finalnym opracowaniu.
W wyniku przeprowadzonych prac utworzono wykazy zmian danych ewidencyjnych dla zmian w zakresie użytków gruntowych i klas oraz finalnie sporządzono operat. Aktualizacji użytków podlegało około 35% działek ewidencyjnych na całości gminy Pilchowice. W ostatecznym etapie załadowano bazę z danymi o klasach i użytkach na obszarze opracowywanych obrębów w siedzibie Zamawiającego do systemu Turbo EWID.