31 lipca 2020

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) – powiat działdowski

  Zakończyliśmy trwające 10 miesięcy  prace związane z dostawą baz danych BDOT500 dla powiatu działdowskiego (październik 2019 – lipiec 2020). Wartość prac wynosiła około 580 tys. złotych brutto, a obszar opracowania obejmował zwarte zabudowane i przeznaczone pod zabudowę obszary wiejskie gmin: Działdowo (obszar wiejski), Ilowo-Osada, Lidzbark (obszar wiejski), Płośnica, Rybno oraz tereny miast Działdowo i Lidzbark. Prace wykonywane były w konsorcjum z firmą PGK Vertical z Żor.

   Z uwagi na fakt, iż obszar opracowania obejmował tereny zurbanizowane, we wstępnym etapie prac ustalono granice obszarów dla gmin wiejskich, które podlegały opracowaniu.

Tereny miast Działdowo i Lidzbark zostały natomiast opracowane w całości, z wyłączeniem terenów zamkniętych. Powierzchnia opracowania wyniosła blisko 5400 ha. Dane przekazane przez Zamawiającego, niezbędne do utworzenia baz BDOT500, posiadały strukturę katalogów warstw programu EwMapa (linie, teksty, symbole punktowe) i pochodziły z wektoryzacji mapy analogowej (w latach 2011-2013), a w późniejszych latach podlegały systematycznej aktualizacji w PODGIK. Udostępnione zostały również rastry map zasadniczych oraz operaty techniczne.

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) – powiat działdowski

   W ramach prac analizie poddano ponad 16 tys. operatów technicznych. Z wykorzystaniem istniejących elementów znajdujących się na warstwach przekazanych z PODGIK zbudowane zostały obiekty, które następnie w oparciu o dane z operatów technicznych zweryfikowano pod kątem geometrycznym i atrybutowym. Uzupełniono również występujące braki. Treść bazy BDOT500, która nie została skartowana z operatów, pozyskano w drodze wektoryzacji rastrów mapy zasadniczej.

   Bazy danych BDOT500 utworzone zostały w programie EwMapa FB.