31 lipca 2020

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) – powiat działdowski

Zakończyliśmy trwające 10 miesięcy  prace związane z dostawą baz danych BDOT500 dla powiatu działdowskiego (październik 2019 – lipiec 2020). Wartość prac wynosiła około 580 tys. złotych brutto, a obszar opracowania obejmował zwarte zabudowane i przeznaczone pod zabudowę obszary wiejskie gmin: Działdowo (obszar wiejski), Ilowo-Osada, Lidzbark (obszar wiejski), Płośnica, Rybno oraz tereny miast Działdowo i Lidzbark. Prace wykonywane były w konsorcjum z firmą PGK Vertical z Żor.

20 marca 2020

Rozbudowa i modernizacja baz danych miasta Tychy

Będąc liderem konsorcjum w składzie: Unimap Katowice, PGK Vertical Żory i UGK Golowski W., Landsmann J., Landsmann R. Rymanów; podpisaliśmy umowę, której przedmiotem jest:. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” współfinansowanego ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nasze konsorcjum będzie wykonywać zamówienie na terenie miasta Tychy. Wykonamy następujące prace:
• digitalizację, indeksację i archiwizację materiałów źródłowych PZGiK; ok. 74 metrów bieżących dokumentacji,
• modernizację ewidencji gruntów i budynków; 31 698 działek , 19 350 budynków, 34 000 lokali,
• budowę bazy BDOT500 oraz rozbudowę bazy GESUT w szczególności w zakresie uzgodnienia bazy inicjalnej; powierzchnia 8181 ha; 6043 km sieci.

1 marca 2020

Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT w powiecie monieckim

Z powodzeniem zakończyliśmy prace związane z opracowanie baz danych dla trzech gmin w powiecie monieckim. Zamówienie, realizowane dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  polegało na utworzeniu baz danych obiektów topograficznych BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych Gmina Knyszyn (obszar miejski i wiejski), Gmina Mońki (obszar miejski i wiejski), Gmina Goniądz (obszar miejski i wiejski) oraz utworzeniu bazy danych GESUT dla gminy Goniądz – obszar wiejski.

08 listopada 2019

Inwentaryzacja szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej dla miasta Katowice

  W konsorcjum z firmą GEO-STATION Sp. z o. o. zakończyliśmy prace związane z inwentaryzacją szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Katowice oraz dostosowaniem szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. W ramach realizacji zlecenia w zakresie osnowy poziomejzinwentaryzowano: 2392 punktów głównych , 1737 punktów pobocznych oraz 29 punktów podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej. Zakres prac przy osnowie wysokościowej obejmował 632 punkty szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz 45 punktów podstawowej osnowy wysokościowej na terenie miasta.  Dostosowano również sieć szczegółowej osnowy wysokościowej do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Zostało to wykonane poprzez wykonanie ścisłego wyrównania sieci niwelacyjnej w oparciu o archiwalne obserwacje (tj. modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej z 2010 roku w układzie PL-KRON86-NH).  Prace wykonano na zlecenie Urzędu Miasta Katowice.

10 października 2019

Utworzenie baz danych BDOT500 w powiecie nowomiejskim

   W konsorcjum z firmą PGK Vertical z Żor zakończyliśmy sukcesem duży projekt związany z dostawą baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla powiatu nowomiejskiego. Projekt realizowany był w okresie od stycznia do września 2019 r. Prace wykonane zostały na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Obszar opracowania obejmował cały powiat nowomiejski z wyszczególnieniem terenu miasta Nowe Miasto Lubawskie oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich w gminach: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie (gmina). W rezultacie utworzone zostały bazy BDOT500 obejmujące blisko 5500 ha.

30 września 2019

Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla całego obszaru powiatu gliwickiego

  Zakończono prace związane z modernizacją szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla całego obszaru powiatu gliwickiego.
Zmodernizowana sieć liczy 241 punktów szczegółowej osnowy wysokościowej, których to współrzędne oraz wysokości w pełni spełniają kryteria dokładnościowe z Rozporządzenia MAiC ws. osnów.
W ramach realizacji zlecenia wykonano następujące czynności: inwentaryzacja istniejących punktów osnowy szczegółowej, inwentaryzacja punktów osnowy podstawowej służących jako punkty nawiązania sieci, ustalenie lokalizacji i typu stabilizacji nowych punktów, sporządzenie projektu technicznego, stabilizacja nowych reperów, pomiar terenowy modernizowanej sieci, sporządzenie nowych opisów topograficznych dla punktów osnowy, sporządzenie geodezyjnej dokumentacji technicznej z całości prac oraz przygotowanie plików do aktualizacji zbioru bazy danych BDSOG.
Prace wykonano na zlecenie Powiatu Gliwickiego.

31 października 2018

Modernizacja poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy na terenie powiatu myszkowskiego

  Zakończyliśmy prace związane z modernizacją szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie powiatu myszkowskiego.
Zmodernizowana sieć liczy 800 punktów, wliczając do tego sześć punktów na celach wysokich.
Nasza firma w trakcie realizacji zlecenia wykonała następujący zakres prac:inwentaryzację punktów osnowy szczegółowej oraz podstawowej na terenie powiatu, sporządzenie projektu technicznego modernizowanej sieci, stabilizację nowoprojektowanych punktów, pomiar terenowy punktów osnowy, sporządzenie nowych opisów topograficznych dla punktów osnowy, wyrównanie modernizowanej sieci, przygotowanie zaktualizowanego zbioru bazy danych BDSOG oraz geodezyjnej dokumentacji technicznej dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Prace wykonano na zlecenie Powiatu Myszkowskiego.

10 czerwca 2018

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - gmina Lubomia pow. wodzisławski

  Zakończyły się prace trwające od grudnia 2017 do maja 2018r.  związane z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków w gminie Lubomia, powiat wodzisławski dla obrębów ewidencyjnych: Lubomia, Buków, Syrynia, Ligota Tworkowska, Nieboczowy. W ramach projektu zlikwidowano miejscowości (obręby Ligota Tworkowska i Nieboczowy), na terenie których zostanie zbudowany zbiornik retencyjny „Racibórz Dolny” a utworzono 2 nowe obręby Grabówka i Nieboczowy Nowe. Zebrano dane ewidencyjne oraz wykonano geodezyjny pomiar terenowy dla około 5500 budynków, zlikwidowano rozbieżności w zakresie danych przedmiotowych dla działek ewidencyjnych i zweryfikowano w terenie użytki gruntowe.

8 kwietnia 2018

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kamień miasta Rybnika

  Zakończyły się prace trwające od września 2017 do marca 2018r.  związane z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków w mieście Rybnik dla obrębu ewidencyjnego Kamień. W ramach projektu zebrano dane ewidencyjne oraz wykonano geodezyjny pomiar terenowy dla około 3000 budynków, zlikwidowano rozbieżności w zakresie danych przedmiotowych dla działek ewidencyjnych (3021 działek), przeprowadzono ustalenia przebiegu granic dla działek ewidencyjnych wytypowanych przez Wydział Geodezji  i zweryfikowano w terenie użytki gruntowe.

10 grudnia 2016

Modernizacja EGiB dla gminy Kornowac

Wykonano całość prac dotyczących wykonania projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kornowac, składającej się z obrębów ewidencyjnych: Kobyla, Kornowac, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów. Łącznie modernizacji podlegało ponad 6500 działek ewidencyjnych. W ramach prac, między innymi, opracowano od podstaw część graficzną bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB). W tym celu przetworzono i przeliczono wszystkie materiały archiwalne znajdujące się w PODGiK, a także wykonano terenowe ustalenia przebiegu granic dla działek, dla których brak było materiałów lub materiały nie spełniały obecnych standardów technicznych. Prace wykonano na zlecenie Powiatu Raciborskiego.

30 listopad 2016

Pomiar osnowy w powiecie nyskim

Zakończyły się  prace związane z modernizacją i założeniem poziomej geodezyjnej osnowy szczegółowej 3 klasy dla dwóch gmin Paczków i Otmuchów w powiecie nyskim.  Prace rozpoczęły się w maju 2016 roku i trwały 6 miesięcy. W tym czasie w ramach prac zinwentaryzowano prawie 2300 punktów osnów dawnych, wykonano projekt osnowy na obszarze 27.7 tys ha, zastabilizowano 640 nowych znaków geodezyjnych oraz pomierzono i wyrównano sieć osnowy składającą się z ponad 1000 punktów.

17 czerwiec 2016

Zbiornik Brzeźnica - łata wodowskazowa

Na zaporze zbiornika wodnego "Brzeźnica" w Tworogu założona została łata wodowskazowa. Została przygotowana odpowiednio wyskalowana do poziomu wody łata, wykonana z materiału PCV, odpowiednio zabezpieczona przed wpływami warunków atmosferycznych. Podziałka została umieszczona w specjalnie przygotowanym do tego celu aluminiowym stelażu, który został zamontowany na jednej z żelbetowych ścian przelewu zapory. Wysokość zamontowania łaty wyznaczono metodami geodezyjnymi za pomocą niwelacji geometrycznej, przenosząc wysokość z najbliższego repera.