Plany ROD - tu pisze prezes

10 grudnia 2016

Modernizacja EGiB dla gminy Kornowac

Wykonano całość prac dotyczących wykonania projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Kornowac, składającej się z obrębów ewidencyjnych: Kobyla, Kornowac, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów. Łącznie modernizacji podlegało ponad 6500 działek ewidencyjnych. W ramach prac, między innymi, opracowano od podstaw część graficzną bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB). W tym celu przetworzono i przeliczono wszystkie materiały archiwalne znajdujące się w PODGiK, a także wykonano terenowe ustalenia przebiegu granic dla działek, dla których brak było materiałów lub materiały nie spełniały obecnych standardów technicznych. Prace wykonano na zlecenie Powiatu Raciborskiego.

30 listopad 2016

Pomiar osnowy w powiecie nyskim

Zakończyły się  prace związane z modernizacją i założeniem poziomej geodezyjnej osnowy szczegółowej 3 klasy dla dwóch gmin Paczków i Otmuchów w powiecie nyskim.  Prace rozpoczęły się w maju 2016 roku i trwały 6 miesięcy. W tym czasie w ramach prac zinwentaryzowano prawie 2300 punktów osnów dawnych, wykonano projekt osnowy na obszarze 27.7 tys ha, zastabilizowano 640 nowych znaków geodezyjnych oraz pomierzono i wyrównano sieć osnowy składającą się z ponad 1000 punktów.

17 czerwiec 2016

Zbiornik Brzeźnica - łata wodowskazowa

Na zaporze zbiornika wodnego "Brzeźnica" w Tworogu założona została łata wodowskazowa. Została przygotowana odpowiednio wyskalowana do poziomu wody łata, wykonana z materiału PCV, odpowiednio zabezpieczona przed wpływami warunków atmosferycznych. Podziałka została umieszczona w specjalnie przygotowanym do tego celu aluminiowym stelażu, który został zamontowany na jednej z żelbetowych ścian przelewu zapory. Wysokość zamontowania łaty wyznaczono metodami geodezyjnymi za pomocą niwelacji geometrycznej, przenosząc wysokość z najbliższego repera.

15 grudzień 2014

Inwentaryzacja zieleni w KatowicachNa zlecenie Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach wykonaliśmy inwentaryzację zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych na terenie miasta Katowice. Teren obejmował pasy drogowe 70 ulic, o łącznej długości ponad 70 km. Zinwentaryzowano  obszar około 157 ha, gdzie stwierdzono ponad 63ha zieleni niskiej i wysokiej, 9750 drzew oraz 1300 krzewów. W ramach prac terenowych określono lokalizację terenów zielonych, drzew, krzewów i rabatek. W wyniku opracowania powstała baza danych zwierająca informację przestrzenną dotyczącą zieleni w pasach drogowych. Dane zaimplementowano w darmowym oprogramowaniu Quantum GIS.

8 grudzień 2014

Inwentaryzacja i niwelacja osnowy - miasto ZabrzeNa zlecenie Miasta Zabrze wykonaliśmy inwentaryzację osnowy geodezyjnej na terenie miasta. Opracowaniu podlegało ok. 1000 punktów geodezyjnej osnowy poziomej i 230 punktów geodezyjnej osnowy pionowej. Wykonano inwentaryzację wszystkich punktów, oznaczenie w terenie numerów punktów osnowy wysokościowej, oraz wyznaczenie wysokości wszystkich punktów osnowy poziomej metodą niwelacji geometrycznej. Wykonano pomiar niwelacyjny dla ponad 260 km ciągów ( 3500 stanowisk). Niwelację wykonano tam i z powrotem – czyli łącznie pomierzono ponad 500 km ciągów (7000 stanowisk)

7 grudzień 2014

Poprawa przebiegu granic działek ewidencyjnychZostały zakończone 
prace związane z projektem pod nazwą „Poprawa przebiegu granic działek na mapie ewidencyjnej na podstawie dokumentacji przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na terenie miasta Katowice”. Prace wykonane były na zlecenie Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Katowice. Opracowanie zostało podzielone na dwa etapy, które łącznie trwały sześć miesięcy. Prace polegały na weryfikacji i ponownym przeliczeniu położenia punktów granicznych na podstawie dokumentacji archiwalnej, wraz z pomiarem kontrolnym w terenie. Efektem finalnym jest zaktualizowana baza danych ewidencyjnych na terenie obrębu Ligota dla 5500 punktów granicznych.

1 grudzień 2014

Żelazko - Jura krakowsko-częstochowskaZakończyły się prace związane z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obrębu ewidencyjnego Żelazko w gminie Ogrodzieniec, powiat zawierciański. W ramach projektu zebrano dane ewidencyjne oraz wykonano geodezyjny pomiar terenowy 192 budynków, ustalono i pomierzono w terenie granice wszystkich działek w ewidencyjnych  (577 działek) oraz wznowiono i ponownie przeliczono osnowę ewidencyjną obejmującą 167 punktów. Obręb Żelazko obejmuje obszar 252 ha, położony jest w malowniczym krajobrazie jury krakowsko-częstochowskiej z licznymi skałkami i ostańcami wapiennymi.

28 listopad 2014

Informatyzacja TychyZakończono prace objęte umową z Urzędem Miasta Tychy, związane z realizacją projektu informatyzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków w zakresie rejestracji, przeglądania i dostępu do zeskanowanych dokumentów,mającego na celu budowę rejestru zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Łącznie zeskanowano ok. 40 tysięcy stron dokumentów w różnych formatach oraz sporządzono odpowiednie repozytoria wraz z powiązaniem dokumentów z bazą ewidencji gruntów i budynków.

26 listopada 2014

Modernizacja osnowyPodpisana została umowa na wykonanie kompleksowej modernizacji poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla miasta Lubsko w województwie Lubuskim. Prace mają obejmować inwentaryzację punktów dawnych osnów, projekt sieci osnowy III klasy, stabilizację punktów, pomiar oraz wyrównanie osnowy. Zakończenie robót planowane jest na koniec czerwca 2015 roku.

21 listopad 2014

Założenie reperów ziemnychZakończono prace polegające na założeniu 4 reperów dla obserwacji przemieszczeń pionowych dla zapór na zbiornikach retencyjnych Słupsko i Świętoszowice. Założono dwa repery ziemne oraz dwa repery ścienne na konstrukcji zapory. Prace zrealizowano na zamówienie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

30 październik 2014

Modernizacja EGiB miasta SiewierzPowoli zbliżają się do końca prace związane z wykonaniem kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Siewierz. Trwa wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Będzinie.